นโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคล

ThoenCom.Com และ เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส

เอกสารนี้ครอบคลุมนโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคลของทั้ง ThoenCom.Com และ เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส ต่างเป็นองค์กรอิสระและมีบุคคลากรร่วมกัน นอกจากมีการระบุเฉพาะเป็นอย่างอื่น

การยอมรับข้อตกลง

การใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com เท่ากับเป็นการยอมรับข้อตกลงตามที่ระบุในเอกสารนี้ หากบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้ บุคคลนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com รวมทั้งข้อมูลทุกประเภท พึงตระหนักด้วยว่าข้อตกลงเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com

เวปไซท์ของ ThoenCom.Com มีลิงค์เชื่อมโยงกับเวปไซท์อื่นๆจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ ThoenCom.Com ดังนั้น ThoenCom.Com ไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อมูล, นโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคลของเวปไซท์เหล่านั้น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบตนเองในการอ่านรายละเอียดนโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเวปไซท์ก่อนใช้

หากบุคคลใดมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงในเอกสารนี้หรือต้องการขออนุญาตใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com กรุณาติดต่อ Web Master ทางอีเมล์ที่ willcharoen@gmail.com หรือโทรศัพท์หมายเลข (086) 354-1336

ลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูล

เวปไซท์ของ ThoenCom.Com และข้อมูลทุกประเภท (เอกสาร, รูปภาพ, รูปวาด, แฟ้ม PDF, สไลด์ PowerPoint และข้อมูลอื่นๆ) เป็นลิขสิทธิ์ของ ThoenCom.Com, นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น

จุดประสงค์หลักของเวปไซท์ของ ThoenCom.Com คือการเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ในการนี้ ThoenCom.Com ยอมรับการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างยุติธรรมและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงเฉพาะสำหรับการใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์นี้

บุคคลทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลัษณ์อักษรภายใต้เงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพื่อการศึกษา รวมทั้งการรายงานข่าว, การเสนอข่าวสารข้อมูลเชิงวิจารณ์, การเสนอแนะความเห็น, การเรียนการสอน, ขอทุนการศึกษา และการวิจัย
 2. ผู้ใช้ไม่ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
 3. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพียงเป็นส่วนประกอบและไม่ใช่ข้อมูลหลักในบทความหรือเอกสารที่ผลิตขึ้นภายนอกเวปไซท์ของ ThoenCom.Com
 4. ผู้ใช้ไม่แจกจ่ายข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com
 5. ผู้ใช้อ้างอิงเวปไซท์ของ ThoenCom.Com ทุกครั้งที่ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์

บุคคลทั่วไปต้องขออนุญาตเป็นลายลัษณ์อักษรก่อนใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com ภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์นอกเหนือจากเพื่อการศึกษา รวมทั้งการรายงานข่าว, การเสนอข่าวสารข้อมูลเชิงวิจารณ์, การเสนอแนะความเห็น, การเรียนการสอน, ขอทุนการศึกษา และการวิจัย
 2. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
 3. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เป็นข้อมูลหลักในบทความหรือเอกสารที่ผลิตขึ้นโดยบุคคลภายนอก, บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ
 4. ผู้ใช้แจกจ่ายข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com โดยเฉพาะแฟ้ม PDF, สไลด์ PowerPoint จากเวปไซท์นอก ThoenCom.Com
 5. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com โดยเฉพาะแฟ้ม PDF, สไลด์ PowerPoint เพื่อแจกจ่ายในรูปแบบ CD-ROM หรือบทความตีพิมพ์จากแหล่งผลิตท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ ThoenCom.Com

ThoenCom.Com สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขออนุญาตใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com หากได้รับอนุญาตจาก ThoenCom.Com อาจกำหนดให้ผู้ใช้แสดงสัญญลักษณ์และ/หรือลิงค์สำหรับเวปไซท์ของ ThoenCom.Com ประกอบการใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com

บุคคลใดละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นในการใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com โดยไม่ได้รับอนุญาต บุคคลนั้นรวมทั้งบริษัทเอกชนและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดและความรับผิดชอบ

ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com เป็นข้อมูลที่เสนอโดยไม่มีการรับประกันในทุกรูปแบบ การใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com และข้อมูลทุกประเภทเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ใช้

ผู้ใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com จะต้องไม่โทษ ThoenCom.Com, ผู้รวบรวมข้อมูล, หรือ เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส ให้รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนทางวิชาการหรือทางการพิมพ์ของข้อมูลทุกประเภท, ข้อมูลล้าสมัยหรือปัญหาความขัดข้องทางเทคนิคของเวปไซท์ของ ThoenCom.Com (เช่น การติดต่อฐานข้อมูลขัดข้อง, การเชื่อมต่อลิงค์ไม่สำเร็จ, หรือการสูญหายของข้อมูล และอื่นๆ)

ThoenCom.Com พยายามป้องกันแต่ไม่สามารถรับประกันว่าการดาวน์โหลดข้อมูลจากเวปไซท์ของ ThoenCom.Com จะปลอดจากการติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์, พยาธิคอมพิวเตอร์, และโปรแกรมทำลายความจำคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

ThoenCom.Com ปรับปรุงข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com ให้ทันสมัยและถูกต้องเสมอเมื่อมีการค้นพบข้อมูลใหม่ ThoenCom.Com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการใช้ข้อมูลใดๆในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com ทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ผู้ใช้ไม่ควรติดต่อ ThoenCom.Com เพื่อให้การวินิจฉัยหรือรักษาโรค ในกรณีมีผู้สงสัยในการก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประเทศ กรุณาติดต่อบุคคลากรที่มีอำนาจเหมาะสมกับสถานการณ์

ThoenCom.Com ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com หรือบุคคลใดก็ตามในการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆโดยอ้างอิงความเชื่อถือข้อมูลในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com

คำปฏิเสธการรับรองสินค้า

การระบุชื่อสินค้า, บริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานใดๆในเวปไซท์ของ ThoenCom.Com เป็นเพียงเพื่อการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้และไม่ใช่การรับรองหรือสนับสนุนสินค้าโดย ThoenCom.Com

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ThoenCom.Com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเวปไซท์ของ ThoenCom.Com ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพียงเพื่อตรวจสอบสิทธิการใช้บริการ การติดต่อผู้ใช้ การวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ

ThoenCom.Com ใช้ซอฟแวร์ที่เชื่อถือได้ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com เพื่อประกันความปลอดภัยในระหว่างการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ThoenCom.Com ยังยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการรวบรวมข้อมูลในรายงานต่างๆ

ThoenCom.Com ไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ผู้ใด ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 1. เพื่อตอบสนองหมายศาล, คำสั่งศาลหรือขบวนการยุติธรรม หรือเพื่อปกป้องสิทธิทางกฏหมายของ ThoenCom.Com และต่อสู้คดีความเมื่อถูกกล่าวหา
 2. เพื่อดำเนินขั้นตอนตามความจำเป็นเพื่อสอบสวน, ป้องกันหรือต่อต้านการกระทำที่ผิดกฏหมาย, การละเมิดข้อตกลงการใช้เวปไซท์ของ ThoenCom.Com หรือถูกเรียกร้องทางกฏหมาย
 3. ThoenCom.Com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจากเวปไซท์ของ ThoenCom.Com และอาจเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลากรของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับการสอบถาม

ThoenCom.Com สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอลงทะเบียน และการยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่มีกำหนดเวลา หากผู้ใดต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ThoenCom.Com

แถลงการณ์การไม่แบ่งแยกความแตกต่างของบุคคลใดๆของ ThoenCom.Com

เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส และ ThoenCom.Com มีนโยบายไม่แบ่งแยกความแตกต่างของบุคคลใดๆระหว่างเชื้อชาติ, สีผิว, อายุ, ศาสนา, ประเทศแหล่งกำเนิด, รสนิยมทางเพศ, สถานภาพทางเพศ, กรรมพันธ์ุ, เพศ, สถานะทางครอบครัว, ความพิการ, รวย, จน หรือสถานภาพทหารผ่านศึก บุคคลทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส, ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ 217/4 หมู่7 บ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160  หรือหมายเลขโทรศัพท์ (086) 354-1336 หรือ (054) 010-855