3BB อินเทอร์เน็ต

3BB Fiber

3BB ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี FTTx จะทำให้การใช้งานในแบบเดิมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วและคุณภาพดีขึ้น สามารถให้บริการมัลติมีเดียภายในบ้านได้อย่างเต็มรูปแบบตรงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างไม่มีข้อจำกัด

*** สมัครบริการ ***

อินเทอร์เน็ต 3BB และบริการเสริม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (054) 010-855 , (086) 354-1336

13475006_1189139841118349_5282022341052358687_o