นโยบายความเป็นส่วนตัว

เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส

เวปของเราคือ: https://thoencom.com

เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส (“thoencom.com“) (“เรา”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทําธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา เรา ขอเรียนว่า เรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ของ เรา ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า เรา สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่ง เรา จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดย เรา ขอเรียนว่า ปัจจุบัน เรา ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ของ เรา โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ thoencom.com หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทําการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนําข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรค

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

เรา มีนโยบายในการ เคารพสิทธิส่วนบุคคล ของสมาชิก โดยเรา จะไม่ทําการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่า
เราจะมีความเชื่อที่ดีว่าการกระทําดังกล่าวจําเป็นเพื่อที่จะ

  • ทําตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย;
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา;
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของเรา; หรือ
  • กระทําเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกร้อง (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน เราจะนํามาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซต์ ของเรามีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

เราขอเรียนว่า เราไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ thoencom.com เราขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยเราไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนาเสนอข้อมูล ดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างเรา thoencom.com เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

thoencom.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ thoencom.com นี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส แต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส เราจะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

เถิน คอมพิวเตอร์ โมบาย เซอร์วิส สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า